Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz

(dále jen všeobecné obchodní podmínky)

I. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetového slevového portálu www.nakupvakci.cz (dále též jen Nakupvakci.cz) je společnost - Garuma, s.r.o., IČO 24817066, se sídlem Pod vinicí 409/23, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, v čísle vložky 177007.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi spotřebitelem, poskytovatelem a Nakupvakci.cz při uzavírání smluv na časově omezené využití služeb a/nebo nákup zboží prostřednictvím internetového slevového portálu www.nakupvakci.cz.

Nakupvakci.cz umožňuje poskytovateli, aby prodával slevové kupóny prostřednictvím internetového slevového portálu www.nakupvakci.cz. Nakupvakci.cz umožňuje spotřebiteli získání slevového kuponu na zboží a/nebo službu, v případě, že si tuto zboží a/nebo službu objedná minimálně předem stanovený počet spotřebitelů. Nakupvakci.cz pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby.

Veškeré smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Vztahy, které neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí především občanským zákoníkem (zákon č. č. 89/2012 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb., v platném znění).

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně poskytovatel.

Spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitel je osoba, která spotřebitelskou smlouvu uzavřela, a může následně uplatnit slevový kupon u poskytovatele a využít tak výhody z něho plynoucí. Spotřebitelem může být pouze fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní činnosti. Osoba odlišná od spotřebitele není oprávněna využívat služeb slevového portálu www.nakupvakci.cz.

Poskytovatel služby nebo též poskytovatel - osoba, která poskytuje služby nebo zboží, které jsou obsahem slevového kuponu a zároveň přijímá slevové kupony vydané Nakupvakci.cz na nákup tohoto zboží nebo služeb, a to v plné hodnotě slevového kuponu. Poskytovatel je osoba, která je v nabídce zboží a služby předem přesně identifikována.

Uzavření smlouvy - objednávka spotřebitele je návrhem na uzavření smlouvy. Samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele spotřebiteli s jeho návrhem. Poskytovatel doručuje souhlas spotřebiteli emailem prostřednictvím Nakupvakci.cz. Souhlasem spotřebitele s těmito všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas uvedený při objednávce slevového kuponu.

Slevový kupon - poukázka na poskytnutí zboží nebo služeb, příp. slev na zboží či služby u poskytovatelů. Tento kupon dává spotřebiteli oprávnění využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, a příp. i za dalších podmínek uvedených na slevovém kuponu.

Nabídka dne - konkrétní nabídka slevového kuponu zveřejněna po dobu min. jednoho dne na internetovém portálu www.nakupvakci.cz. Nabídka dne má stanovenou prodejní cenu, dobu platnosti, minimální počet objednaných slevových kuponů potřebných k aktivaci nabídky dne a případně další podmínky a omezení.

Aktivace nabídky dne - požadavek na dosažení minimálního stanoveného počtu objednaných slevových kuponů.

III. Informace o uzavřené smlouvě a všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb prostřednictvím internetového slevového portálu www.nakupvakci.cz. Případná odchylná ujednání mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

Nakupvakci.cz může znění všeobecných obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek. Nakupvakci.cz informuje spotřebitele o změně všeobecných obchodních podmínek jejich zveřejněním na webových stránkách www.nakupvakci.cz.

IV. Uzavření smlouvy a její obsah

1. Obsah smluvního vztahu

Obsahem smluvního vztahu je závazek poskytovatele poskytnout spotřebiteli zboží a/nebo službu specifikovanou ve slevovém kuponu nabízeném poskytovatelem prostřednictvím webového portálu www.nakupvakci.cz. Nakupvakci.cz se zavazuje zaslat slevový kupon spotřebiteli a spotřebitel se zavazuje zaplatit za tento slevový kupon sjednanou cenu na účet Nakupvakci.cz. Spotřebitel může objednat slevový kupon pouze z aktuální nabídky Nakupvakci.cz

2. Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek Nakupvakci.cz. Objednávka spotřebitele je návrhem na uzavření smlouvy na dodání zboží nebo poskytnutí služby poskytovatelem, jejíž uzavření zprostředkovává Nakupvakci.cz. Samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele (prostřednictvím Nakupvakci.cz) spotřebiteli s jeho návrhem, přičemž smlouva nabývá účinnosti uhrazením kupní ceny v plné výši na účet Nakupvakci.cz

Předmětem objednávky je slevový kupon z aktuální nabídky dne. Před odesláním objednávky je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3. Slevový kupon a jeho doručení

Za doručení slevového kuponu spotřebiteli se považuje doručení emailu s informacemi o způsobu, jakým může spotřebitel slevový kupon získat. Po obdržení uvedeného emailu si spotřebitel může stáhnout elektronickou verzi slevového kuponu ve formátu PDF nebo může požádat o zaslání slevového kuponu formou SMS zprávy. Slevový kupon bude také dostupný ke stažení prostřednictvím uživatelského účtu spotřebitele na internetovém portálu Nakupvakci.cz.

4. Plnění objednaných služeb

Slevový kupon bude přístupný po přijetí platby zákazníka na uvedený bankovní účet. Doba platnosti a další podmínky užití slevového kuponu jsou uvedeny na samotném slevovém kuponu a také v popisu nabídky dne.

V. Podmínky uplatňování slevových kuponů

Slevový kupon může být využit pouze jednou. Je výhradně na poskytovateli, jestli může být slevový kupon uplatněn současně s jinými slevami, nabídkami nebo kupony, které akceptuje. Slevový kupon uplatněný nebo užitý v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v rozporu se zákonem se stává neplatný. Platnost slevového kuponu je na něm vyznačena datem.

Jenom jeden slevový kupon může být uplatněn v rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod z něho plynoucích u poskytovatele), pokud poskytovatel nestanoví jinak. Ani poskytovatel ani Nakupvakci.cz nejsou zodpovědní a neručí za ukradený nebo ztracený slevový kupon.

Spotřebitel má nárok na využití slevového kuponu v přesně časově vymezeném období uvedeném na slevovém kuponu, poté nárok spotřebitele na poskytnutí plnění dle slevového kuponu zaniká. Spotřebitel nemá právo na vrácení peněz za nevyužitý slevový kupon s výjimkou případu uvedeného v čl. VII. odst. 1. všeobecných obchodních podmínek.

VI. Cena a platební podmínky

Cena nabízeného zboží nebo služeb je vždy uvedena na internetových stránkách www.nakupvakci.cz. Cena služby nebo zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce. Cena může být spotřebitelem uhrazena online platební kartou, nebo bankovním převodem.

Při objednávce slevového kuponu dojde pouze k autorizaci platby. Platba bude skutečně realizována až po aktivaci nabídky dne. Pokud nedojde k aktivaci nabídky dne, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena.

V případě platby online platební kartou dochází k převodu peněžních prostředků od spotřebitele ihned při dokončení objednávky. Pokud nedojde k aktivaci nabídky dne, budou tyto peněžní prostředky vráceny okamžitě, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů od ukončení platnosti nabídky dne.

Při bankovním převodu je spotřebitel povinen uhradit celkovou cenu objednávky ihned po aktivaci nabídky dne, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vytvoření objednávky. Po připsání úplné kupní ceny na bankovní účet Nakupvakci.cz bude objednávka dokončena a spotřebitel bude informován emailem.

Poskytovatel vydá spotřebiteli, na základě jeho žádosti zaslané na email asistentka@nakupvakci.cz po úhradě kupní ceny slevového kuponu daňový doklad.

VII. Ukončení smluvního vztahu

1. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovení §1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od doručení slevového kuponu, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno nejpozději 14. den od doručení slevového kuponu spotřebiteli, a to na adresu kanceláře zprostředkovatele Nakupvakci.cz.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku všeobecných obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Nevyužitý - tedy nedeaktivovaný kupon musí být poskytovateli vrácen prostřednictvím Nakupvakci.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy vrátí spotřebitel nevyužitý - tedy nedeaktivovaný kupon na adresu provozovny Nakupvakci.cz: Garuma s.r.o, Pod Vinicí 23, 143 00 Praha 4. Po této lhůtě nelze stornovat nákup slevového kuponu a žádat o vrácení peněžní částky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení slevového kupónu budou peníze za slevový kupón zaslány převodem na účet sdělený spotřebitelem. Nakupvakci.cz se zavazuje zaslat na bankovní účet spotřebitele zpět kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nakupvakci.cz není povinen vrátit kupní cenu dříve, než mu spotřebitel vrátí nevyužitý slevový kupon nebo prokáže, že nevyužitý slevový kupon odeslal na adresu provozovny Nakupvakci.cz. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením slevového kuponu.

Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je příloha č. 1, jíž je formulář pro odstoupení od smlouvy.

2. Ukončení smluvního vztahu pokud nedojde k aktivaci nabídky dne

Pokud nedojde k aktivaci nabídky dne, všechny závazky smluvních stran plynoucí z uzavřené smlouvy zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky dne.

VIII. Odpovědnost a záruky, reklamace

Poskytovatel se zaručuje spotřebiteli, že slevový kupón na zboží a/ nebo služby dle smlouvy lze uplatnit v místě a čase ve slevovém kupónu uvedeném. Po uplynutí doby uvedené ve slevovém kupónu nárok spotřebitele na plnění ze smlouvy zaniká.

Informace o původních cenách a slevách uvedených na webu www.nakupvakci.cz jsou uváděny na základě údajů od poskytovatele a Nakupvakci.cz není odpovědný za jejich správnost.

Nakupvakci.cz odpovídá pouze za to, že v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami bude spotřebiteli dodán slevový kupon a že použití slevového kuponu nebude poskytovatelem odmítnuto, splní-li spotřebitel stanovené podmínky. Nakupvakci.cz neodpovídá za chybně vyplněné údaje spotřebitelem v objednávce (např. chybně vyplněná emailová adresa). V případě, že spotřebitel chybně vyplní údaje v objednávce, a v důsledku chybného vyplnění údajů vznikne spotřebiteli škoda, Nakupvakci.cz za vzniklou škodu neodpovídá.

Nakupvakci.cz není stranou smluvních vztahů mezi spotřebitelem a poskytovatelem a nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze smlouvy, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou spotřebiteli na základě smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou.

Nakupvakci.cz nenese odpovědnost za poskytnuté služby nebo zboží, jejich množství a kvalitu. Veškeré reklamace je spotřebitel povinen uplatnit přímo u poskytovatele. Poskytovatel odpovídá za množství a kvalitu poskytnutého zboží a/nebo služeb v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel odpovídá za informace týkající se zboží a služeb a jejich poskytnutí, uvedené na webových stránkách www.nakupvakci.cz

Poskytovatel ani Nakupvakci.cz nejsou ve vztahu ke spotřebiteli vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů

Spotřebitel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro Nakupvakci.cz. Osobní údaje spotřebitele zpracovává přímo Nakupvakci.cz.

Spotřebitel projevuje spolu se souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely marketingových aktivit Nakupvakci.cz.

Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Jeho osobní údaje jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění.

X. Závěrečná ustanovení

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost či účinnost jiných ustanovení. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení nejvíce blíží.

Kontaktní údaje Nakupvakci.cz jsou Garuma s.r.o., Pod vinicí 409/23, Modřany, 143 00 Praha 4., email:asistentka@nakupvakci.cz, Tel.: 777 660 337, 774 026 966 pondělí - pátek od 9,00 do 17,00.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 01. 2014

Příloha č. 1 všeobecných obchodních podmínek

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Garuma s.r.o.

Pod vinicí 409/23

143 00 Praha 4 - Modřany

Věc: Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto v souladu s ustanovení §1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstupuji od smlouvy.

Popis zboží/služeb dle slevového kuponu:

Číslo slevového kuponu:

Datum objednání slevového kuponu:

Datum obdržení slevového kuponu:

Jméno a příjmení slevového kuponu:

Adresa spotřebitele:

E-mail spotřebitele:

Telefon spotřebitele:

Datum:

Podpis spotřebitele:

Máte dotaz?

Volejte: Po - Pá od 8:00 do 18:00

777 660 337

Garance kvality

  • Spolupracujeme jen s
    proveřenými partnery

  • Reklamace řešíme
    do 24h

  • Vratime Vam penize
    pokud nebudete spokojeni

Často se ptáte